Informujemy, iż dniu 11 października 2017 r. Zarządy EGB Investments S.A. oraz GetBack S.A. uzgodniły plan połączenia EGB Investments S.A. (jako spółki przejmowanej ) z GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 („GetBack”) (jako spółki przejmującej).

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na GetBack – jako jedynego akcjonariusza Spółki – całego majątku Spółki w drodze sukcesji uniwersalnej, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH. W wyniku połączenia Spółka zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki posiada GetBack, na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego GetBack, a na podstawie art. 515 § 5 w zw. z art. 515 § 6 KSH plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu.

W wyniku połączenia – zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH – GetBack wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązku, aktywa i pasywa Spółki. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia.

Plan połączenia Spółek

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.