Informacje o Grupie Kapitałowej EGB Investments

Grupę Kapitałową EGB Investments tworzy EGB Investments S.A. (jako spółka dominująca) oraz dwie spółki zależne EGB Nieruchomości sp. z o.o., ukierunkowane na obsługę poszczególnych segmentów rynku i Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski sp.k. świadcząca pomoc prawną dla Spółek z Grupy.

Specjalizacja podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej pozwala na świadczenie kompleksowych usług w zakresie zarządzania wierzytelnościami, zarówno na etapie windykacji polubownej, jak też drodze sądowej i egzekucji komorniczej.

Spółką dedykowaną zarządzaniu masowymi wierzytelnościami konsumenckimi i korporacyjnymi jest działająca od 1995 roku EGB Investments S.A, której Klientami są najwięksi dostawcy portfeli wierzytelności na rynku, m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji i korporacje z sektora usług teleinformatycznych. Od września 2010 roku jest ona notowana na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Istotną przewagą konkurencyjną EGB Investments S.A. jest zdobywane od 2006 roku doświadczenie w obsłudze wierzytelności sekurytyzowanych. Od 2010 roku Spółka posiada ogólną zgodę na zarządzanie aktywami dowolnego funduszu sekurytyzacyjnego, udzieloną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest serwiserem takich funduszy, jak EGB PNSFIZ, EGB Wierzytelności 2 NS FIZ, ALTUS NS FIZ Wierzytelności, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3 oraz PROTEGAT 1 NS FIZ.

Zdobywanie nowych rynków wraz z konsekwentnym budowaniem silnej marki całej Grupy Kapitałowej i każdej ze Spółek z osobna, pozwoliło zyskać zaufanie partnerów biznesowych. Przejawia się ono m.in. konsekwentnym wzrostem wartości przyjmowanych do obsługi portfeli wierzytelności. Grupa Kapitałowa EGB Investments terminowo wywiązuje się ze zobowiązań, zarówno wobec banków, jak też obligatariuszy. Fakty te pozytywnie wpływają na wiarygodność Spółek. Pozwala to uzyskiwać finansowanie poprzez kredyty bankowe i skutecznie plasować kolejne emisje obligacji.

W prowadzeniu procesu windykacji na drodze sądowej i egzekucyjnej Grupę Kapitałową EGB Investments wspiera kancelaria radców prawnych, która obsługuje sprawy wyłącznie na zlecenie EGB Investments S.A. i jej Klientów.

Jakość i bezpieczeństwo

Najwyższy standard usług świadczonych przez Grupę Kapitałową został wielokrotnie potwierdzony prestiżowymi certyfikatami i nagrodami. Jego gwarancją jest wdrożony w EGB Investments S.A. System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. Pełną poufność przetwarzanych danych gwarantuje natomiast System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001. Uzyskanie powyższych zaświadczeń umożliwiło Grupie Kapitałowej współpracę z największymi instytucjami finansowymi w kraju, które traktują wymóg bezpiecznego obrotu informacją jako istotne kryterium wyboru partnerów biznesowych.

Stabilny wzrost

EGB Investments S.A. od momentu powstania notuje wzrost wartości przychodów. Rozszerzenie działalności między innymi poprzez powołanie do życia wyspecjalizowanych Spółek zależnych, pozwoliło ponad dwukrotnie zwiększyć przychody w ostatnich trzech latach. Wiarygodność Grupy Kapitałowej buduje stabilność i ogromne doświadczenie Zarządu, co przekłada się na przewidywalność decyzji i kontynuację przynoszącej sukcesy strategii.

Skutecznie i etycznie

Grupa Kapitałowa EGB Investments przykłada dużą wagę do przejrzystości działań oraz spełniania najwyższych standardów etycznych. Przestrzega Zasad Dobrych Praktyk Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Zasad Etyki Branży Windykacyjnej, określonych przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami, a także Kodeksu Etyki Pracowników EGB Investments S.A. Wobec zmieniającego się otoczenia legislacyjnego, Grupa Kapitałowa stosuje zasady Polityki Compliance. Dzięki bieżącemu monitorowaniu krajowego systemu legislacyjnego, zwyczajów i norm branżowych, możliwa jest szybka reakcja na zmiany stanu prawnego przy zachowaniu pełnej elastyczności stosowanych narzędzi windykacyjnych. Uzupełnieniem działania spółki są regularnie prowadzone projekty edukacyjne. Grupa Kapitałowa publikuje raporty branżowe, analizujące stan windykacji w Polsce, wskazujące szanse i kierunki rozwoju rynku. Rozpowszechnia również tematykę rozsądnego zarządzania domowymi finansami.

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.