Zwołanie Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065491 („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z p.zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz na podstawie punktu 14.3.2. Warunków Emisji Obligacji Serii 1/2016 (AH) („Warunki Emisji”) w związku z art. 51 Ustawy o Obligacjach, niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii 1/2016 (AH) („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r., o godzinie 9:00 w siedzibie Kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k. zlokalizowanej przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
 6. Podjęcie uchwały na podstawie pkt. 7.3.3 Warunków Emisji w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu w związku z Przypadkiem Naruszenia, określonym w pkt. 7.1.17 Warunków Emisji (Zaprzestanie notowań);
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji w zakresie pkt. 7.1.17;
 8. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2016 (AH)

Protokół ze Zgromadzenia

Emitent, działając na podstawie art. 68 ust. 4 Ustawa o Obligacjach, niniejszym publikuje protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 1/2016 (AH) (Rep. A nr 44894/2017), które zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu odbyło się w dniu 6 listopada 2017 r., wraz z załączonym do niego oświadczeniem Emitenta o skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji. Lista obecności na Zgromadzeniu nie podlega publikacji.

Zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 1/2016 (AH)

W związku z art. 67 Ustawy o obligacjach oraz podjętą przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii 1/2016 (AH) w dniu 6 listopada 2017 r.:

 • uchwałą nr 4 w sprawie zmiany pkt. 7.1.17 Warunków Emisji, zgodnie z którą dotychczasowa treść pkt. 7.1.17 Warunków Emisji zostaje wykreślona, a w jej miejsce wpisuje się sformułowanie: [Punkt usunięty].

Emitent niniejszym publikuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 1/2016 w sposób i w zakresie wynikającym z ww. uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy.

Dokumenty do pobrania:

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy serii 1/2016 (AH)
Oświadczenie Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 1/2016 (AH)

Zwołanie Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065491 („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z p.zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz na podstawie punktu 14.3.2. Warunków Emisji Obligacji Serii 2/2016 (AI) („Warunki Emisji”) w związku z art. 51 Ustawy o Obligacjach, niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii 2/2016 (AI) („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r., o godzinie 9:15 w siedzibie Kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k. zlokalizowanej przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
 6. Podjęcie uchwały na podstawie pkt. 7.3.3 Warunków Emisji w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu w związku z Przypadkiem Naruszenia, określonym w pkt. 7.1.17 Warunków Emisji (Zaprzestanie notowań);
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji w zakresie pkt. 7.1.17;
 8. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 2/2016 (AI)

Protokół ze Zgromadzenia

Emitent, działając na podstawie art. 68 ust. 4 Ustawa o Obligacjach, niniejszym publikuje protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 2/2016 (AI) (Rep. A nr 44896/2017), które zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu odbyło się w dniu 6 listopada 2017 r., wraz z załączonym do niego oświadczeniem Emitenta o skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji. Lista obecności na Zgromadzeniu nie podlega publikacji.

Zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 2/2016 (AI)

W związku z art. 67 Ustawy o obligacjach oraz podjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii 2/2016 (AI) w dniu 6 listopada 2017 r.:

 • uchwałą nr 4 w sprawie zmiany pkt. 7.1.17 Warunków Emisji, zgodnie z którą dotychczasowa treść pkt. 7.1.17 Warunków Emisji zostaje wykreślona, a w jej miejsce wpisuje się sformułowanie: [Punkt usunięty].

Emitent niniejszym publikuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 2/2016 w sposób i w zakresie wynikającym z ww. uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy.

Dokumenty do pobrania:

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy serii 2/2016 (AI)
Oświadczenie Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 2/2016 (AI)

Zwołanie Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065491 („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z p.zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz na podstawie punktu 14.3.2. Warunków Emisji Obligacji Serii 3/2016 (AJ) („Warunki Emisji”) w związku z art. 51 Ustawy o Obligacjach, niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii 3/2016 (AJ) („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r., o godzinie 9:30 w siedzibie Kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k. zlokalizowanej przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
 6. Podjęcie uchwały na podstawie pkt. 7.3.3 Warunków Emisji w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu w związku z Przypadkiem Naruszenia, określonym w pkt. 7.1.17 Warunków Emisji (Zaprzestanie notowań);
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji w zakresie pkt. 7.1.17;
 8. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 3/2016 (AJ)

Protokół ze Zgromadzenia

Emitent, działając na podstawie art. 68 ust. 4 Ustawa o Obligacjach, niniejszym publikuje protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 3/2016 (AJ) (Rep. A nr 44898/2017), które zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu odbyło się w dniu 6 listopada 2017 r., wraz z załączonym do niego oświadczeniem Emitenta o skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji. Lista obecności na Zgromadzeniu nie podlega publikacji.

Zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 3/2016 (AJ)

W związku z art. 67 Ustawy o obligacjach oraz podjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii 3/2016 (AJ) w dniu 6 listopada 2017 r.:

 • uchwałą nr 4 w sprawie zmiany pkt. 7.1.17 Warunków Emisji, zgodnie z którą dotychczasowa treść pkt. 7.1.17 Warunków Emisji zostaje wykreślona, a w jej miejsce wpisuje się sformułowanie: [Punkt usunięty],

Emitent niniejszym publikuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 3/2016 w sposób i w zakresie wynikającym z ww. uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy.

Dokumenty do pobrania:

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy serii 3/2016 (AJ)
Oświadczenie Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 3/2016 (AJ)

Zwołanie Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065491 („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z p.zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz na podstawie punktu 14.3.2. Warunków Emisji Obligacji Serii 1/2016 (AH) („Warunki Emisji”) w związku z art. 51 Ustawy o Obligacjach, niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii 1/2016 (AH) („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 25 września 2017 r., o godzinie 9:00 w siedzibie Kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k. zlokalizowanej przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
 6. Podjęcie uchwały na podstawie pkt. 7.3.3. Warunków Emisji w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu na podstawie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji, tj. Zmianą Kontroli;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wykreślenie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
 • zmiany Warunków Emisji poprzez wprowadzenie uprawnienia Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta (Opcja Call) oraz
 • zmiany Suplementu stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji poprzez uwzględnienie w nim wartości Premii przy Opcji Call stosowanej przy wcześniejszym wykupie Obligacji na żądanie Emitenta;

9. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2016 (AH)

Protokół ze Zgromadzenia

Emitent, działając na podstawie art. 68 ust. 4 Ustawa o Obligacjach, niniejszym publikuje protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 1/2016 (AH) (Rep. A nr 36645/2017), które zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu odbyło się w dniu 25 września 2017 r., wraz z załączonym do niego oświadczeniem Emitenta o skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji. Lista obecności na Zgromadzeniu nie podlega publikacji.

Zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 1/2016 (AH)

W związku z art. 67 Ustawy o obligacjach oraz podjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii 1/2016 (AH) w dniu 25 września 2017 r.:

 • uchwałą nr 4 w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wykreślenie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji, oraz
 • uchwałą nr 5 w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wprowadzenie uprawnienia Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta (Opcja Call) oraz zmiany Suplementu stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji poprzez uwzględnienie w nim wartości Premii przy Opcji Call stosowanej przy wcześniejszym wykupie Obligacji na żądanie Emitenta.

Emitent niniejszym publikuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 1/2016 w sposób i w zakresie wynikającym z ww. uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy.

Dokumenty do pobrania:

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy serii 1/2016 (AH)
Oświadczenie Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 1/2016 (AH)

Zwołanie Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065491 („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z p.zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz na podstawie punktu 14.3.2. Warunków Emisji Obligacji Serii 2/2016 (AI) („Warunki Emisji”) w związku z art. 51 Ustawy o Obligacjach, niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii 2/2016 (AI) („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 25 września 2017 r., o godzinie 9:15 w siedzibie Kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k. zlokalizowanej przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
 6. Podjęcie uchwały na podstawie pkt. 7.3.3. Warunków Emisji w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu na podstawie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji, tj. Zmianą Kontroli;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wykreślenie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
 • zmiany Warunków Emisji poprzez wprowadzenie uprawnienia Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta (Opcja Call) oraz
 • zmiany Suplementu stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji poprzez uwzględnienie w nim wartości Premii przy Opcji Call stosowanej przy wcześniejszym wykupie Obligacji na żądanie Emitenta;

9. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 2/2016 (AI)

Protokół ze Zgromadzenia

Emitent, działając na podstawie art. 68 ust. 4 Ustawa o Obligacjach, niniejszym publikuje protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 2/2016 (AI) (Rep. A nr 36648/2017), które zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu odbyło się w dniu 25 września 2017 r., wraz z załączonym do niego oświadczeniem Emitenta o skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji. Lista obecności na Zgromadzeniu nie podlega publikacji.

Zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 2/2016 (AI)

W związku z art. 67 Ustawy o obligacjach oraz podjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii 2/2016 (AI) w dniu 25 września 2017 r.:

 • uchwałą nr 4 w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wykreślenie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji, oraz
 • uchwałą nr 5 w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wprowadzenie uprawnienia Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta (Opcja Call) oraz zmiany Suplementu stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji poprzez uwzględnienie w nim wartości Premii przy Opcji Call stosowanej przy wcześniejszym wykupie Obligacji na żądanie Emitenta.

Emitent niniejszym publikuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 2/2016 w sposób i w zakresie wynikającym z ww. uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy.

Dokumenty do pobrania:

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy serii 2/2016 (AI)
Oświadczenie Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 2/2016 (AI)

Zwołanie Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065491 („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z p.zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz na podstawie punktu 14.3.2. Warunków Emisji Obligacji Serii 3/2016 (AJ) („Warunki Emisji”) w związku z art. 51 Ustawy o Obligacjach, niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii 3/2016 (AJ) („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 25 września 2017 r., o godzinie 9:30 w siedzibie Kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k. zlokalizowanej przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
 6. Podjęcie uchwały na podstawie pkt. 7.3.3. Warunków Emisji w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu na podstawie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji, tj. Zmianą Kontroli;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wykreślenie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
 • zmiany Warunków Emisji poprzez wprowadzenie uprawnienia Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta (Opcja Call) oraz
 • zmiany Suplementu stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji poprzez uwzględnienie w nim wartości Premii przy Opcji Call stosowanej przy wcześniejszym wykupie Obligacji na żądanie Emitenta;

9. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 3/2016 (AJ)

Protokół ze Zgromadzenia

Emitent, działając na podstawie art. 68 ust. 4 Ustawa o Obligacjach, niniejszym publikuje protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii 3/2016 (AJ) (Rep. A nr 36651/2017), które zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu odbyło się w dniu 25 września 2017 r., wraz z załączonym do niego oświadczeniem Emitenta o skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji. Lista obecności na Zgromadzeniu nie podlega publikacji.

Zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 3/2016 (AJ)

W związku z art. 67 Ustawy o obligacjach oraz podjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii 3/2016 (AJ) w dniu 25 września 2017 r.:

 • uchwałą nr 4 w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wykreślenie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji, oraz
 • uchwałą nr 5 w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wprowadzenie uprawnienia Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta (Opcja Call) oraz zmiany Suplementu stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji poprzez uwzględnienie w nim wartości Premii przy Opcji Call stosowanej przy wcześniejszym wykupie Obligacji na żądanie Emitenta,

Emitent niniejszym publikuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 3/2016 w sposób i w zakresie wynikającym z ww. uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy.

Dokumenty do pobrania:

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy serii 3/2016 (AJ)
Oświadczenie Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 3/2016 (AJ)

Zwołanie Zgromadzenia

EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065491 („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z p.zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz na podstawie punktu 14.3.2. Warunków Emisji Obligacji Serii 4/2016 (AK) („Warunki Emisji”) w związku z art. 51 Ustawy o Obligacjach, niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii 4/2016 (AK) („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 28 września 2017 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k. zlokalizowanej przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
 6. Podjęcie uchwały na podstawie pkt. 7.3.3. Warunków Emisji w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu na podstawie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji, tj. Zmianą Kontroli;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wykreślenie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
 • zmiany Warunków Emisji poprzez wprowadzenie uprawnienia Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta (Opcja Call) oraz
 • zmiany Suplementu stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji poprzez uwzględnienie w nim wartości Premii przy Opcji Call stosowanej przy wcześniejszym wykupie Obligacji na żądanie Emitenta;

9. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 4/2016 (AK)

Dokumenty do pobrania:

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy serii 4/2016 (AK)

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.