13 grudnia 2017 r.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491 informuje, iż w dniu 13 grudnia 2017 r. powziął informację od jedynego akcjonariusza Spółki, tj. GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu, że w dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się, w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania przy udziale całego kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z NWZ z dnia 13.12.2017 r. [pdf, 200 KB]

27 listopada 2017 r.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491 informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 r. powziął informację od jedynego akcjonariusza Spółki, tj. GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu, że w dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się, w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania przy udziale całego kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z NWZ z dnia 27.11.2017 r. [pdf, 1 MB]

20 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. art. 399 §1 oraz art. 402 i 402 Kodeksu Spółek Handlowych, a także §11 ust. 1 § 12 Statutu Spółki ogłasza zwołanie na dzień 18 sierpnia 2017 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A., które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3.

Wykaz istotnych dat związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 sierpnia 2017 r.:

 • 20.07.2017 r. – ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.,
 • 28.07.2017 r. – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
 • 02.08.2017 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 03.08.2017 r. – ostateczny termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 14.08.2017 r. – 17.08.2017 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie EGB Investments S.A.,
 • 17.08.2017 r. godz. 12:00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
 • 18.08.2017 r. godz. 10:00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2017 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

Formularz dla akcjonariusza – osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.

Formularz dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę fizyczną.

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę inną niż osoba fizyczna.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z NWZA z dnia 18.08.2017 r. [pdf, 658 KB]

26 maja 2017 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. art. 399 §1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, a także §11 ust. 1 § 12 Statutu Spółki ogłasza zwołanie na dzień 22 czerwca 2017 roku na godzinę 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie EGB Investments S.A., które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3.

Wykaz istotnych dat związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r.:

 • 26.05.2017 r. – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 01.06.2017 r. – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
 • 06.06.2017 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 07.06.2017 r. – ostateczny termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 19.06-21.06.2017 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie EGB Investments S.A.,
 • 21.06.2017 r. godz. 12:00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
 • 22.06.2017 r. godz. 11:00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

Formularz dla akcjonariusza – osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.

Formularz dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę fizyczną.

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę inną niż osoba fizyczna.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Materiały dodatkowe

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2016 [1.92 GB]

Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2016 EGB Investments S.A. [1,2 MB]

Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016 [659 KB]

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016 [2 MB]

Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 Grupy Kapitałowej EGB Investments [1,23 MB]

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2016, wraz ze sprawozdaniem z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016 [497 KB]

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z ZWZA z dnia 22.06.2017 r. [pdf, 1,3MB]

25 lipca 2016 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. art. 399 §1 w zw. z 400 §1, art. 385§1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, a także §11 ust. 1 i 3 w zw. z § 13 ust 1 lit a) i c) Statutu Spółki ogłasza zwołanie na dzień 23 sierpnia 2016 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3.

Wykaz istotnych dat związanych ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 23 sierpnia 2016 roku:

 • 25.07.2016 r. – ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.,
 • 02.08.2016 r. – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
 • 07.08.2016 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 08.08.2016 r. – ostateczny termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 18.08.2016 r. – 22.08.2016 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie EGB Investments S.A.,
 • 22.08.2016 r. godz. 12.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
 • 23.08.2016 r. godz. 10:00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 sierpnia 2016 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

Formularz dla akcjonariusza – osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.

Formularz dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę fizyczną.

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę inną niż osoba fizyczna.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z NWZA z dnia 23.08.2016 r. [pdf, 1,7MB]

24 maja 2016 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments SA

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 401 §1 oraz 2 w związku z art. 399 §1, art. 4021 oraz art. 4022 pkt.2 lit. a Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1, §12 oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A., zwołanego na 17 czerwca 2016 roku na godzinę 12.00, wprowadzoną na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (na podstawie pisma z 24 maja 2016 roku).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
b. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
c. wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015,
b. Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wszystkie dokumenty EGB Investments SA wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych.

Ogłoszenie o zmianie porządku obradZwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2016 r.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Materiały dodatkowe

Wniosek Akcjonariuszy o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

18 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments SA

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 1 i §12 Statutu Spółki, ogłasza zwołanie na dzień 17 czerwca 2016 roku na godzinę 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3.

Wykaz istotnych dat związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zwołanym na dzień 17 czerwca 2016 roku:

 • 18.05.2016 r. – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA,
 • 27.05.2016 r. – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
 • 01.06.2016 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments SA,
 • 02.06.2016 r. – ostateczny termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments SA,
 • 14.06.2016 r. – 16.06.2016 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie EGB Investments SA,
 • 16.06.2016 r. godz. 12.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
 • 17.06.2016 r. godz. 11:00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
b. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
c. wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015,
b. Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez EGB Investments S.A. nieruchomości.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2016 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

Formularz dla akcjonariusza – osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.

Formularz dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę fizyczną.

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę inną niż osoba fizyczna.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Materiały dodatkowe

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments SA z działalności Spółki za rok 2015 [1.46 GB]

Sprawozdanie Finansowe EGB Investments SA za rok obrotowy 2015 [6.56 GB]

Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 EGB Investments SA [802 KB]

Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments SA za rok obrotowy 2015 [115 KB]

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015 [1.25 MB]

Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015 [2.73 GB]

Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 Grupy Kapitałowej EGB Investments [900 KB]

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments SA z działalności za rok 2015, wraz ze sprawozdaniem z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015 [767 KB]

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z ZWZA z dnia 17.06.2016 r. [pdf, 1,3MB]

22 stycznia 2015 roku 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments SA

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 400 §1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 3 i §12 Statutu Spółki, ogłasza zwołanie na dzień 19 lutego 2016 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3.

Wykaz istotnych dat związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zwołanym na dzień 19 lutego 2016 roku:

 • 22.01.2016 r. – ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 29.01.2016 r. – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
 • 03.02.2016 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 04.02.2016 r. – ostateczny termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 16.02.2016 r. – 18.02.2015 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie EGB Investments S.A.,
 • 18.02.2016 r. godz. 12.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
 • 19.02.2016 r. godz. 10:00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii A i B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez EGB Investments S.A. obligacji w ramach realizowanego wspólnie z mBank S.A. Programu emisji obligacji o łącznej wartości do 80.000.000 zł.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2016 r.

Załącznik do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments SA z 19 lutego 2016 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

Formularz dla akcjonariusza – osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.

Formularz dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę fizyczną.

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę inną niż osoba fizyczna.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Materiały dodatkowe

Proponowane zmiany w statucie Spółki

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z NZWZA z dnia 19.02.2016 r. [pdf, 3MB]

18 listopada 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments SA

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 400 §1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 3 i §12 Statutu Spółki, ogłasza zwołanie na dzień 15 grudnia 2015 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3.

Wykaz istotnych dat związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zwołanym na dzień 15 grudnia 2015 roku:

 • 18.11.2015 r. – ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments SA,
 • 21.11.2015 r. – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
 • 29.11.2015 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments SA,
 • 30.11.2015 r. – ostateczny termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments SA,
 • 10.12.2015 r. – 14.12.2015 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie EGB Investments SA,
 • 14.12.2015 r. godz. 12.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
 • 15.12.2015 r. godz. 10:00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments SA

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 grudnia 2015 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

Formularz dla akcjonariusza – osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.

Formularz dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę fizyczną.

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę inną niż osoba fizyczna.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Materiały dodatkowe

Proponowane zmiany w statucie Spółki

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z NZWZA z dnia 15.12.2015 r. [pdf, 645 KB]

26 maja 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 1 i §12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2015 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Kraszewskiego 1 (budynek nr 3, wejście E).

Wykaz istotnych dat związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku:

 • 27.05.2015 r. – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 04.06.2015 r. – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
 • 09.06.2015 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 10.06.2015 r. – ostateczny termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 22.06.2015 r. – 24.06.2015 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie EGB Investments S.A.,
 • 24.06.2015 r. godz. 12.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
 • 25.06.2015 r. godz. 11:00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
b. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,
c. wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014,
b. Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wszystkie dokumenty EGB Investments S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. [609 KB]

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2015 r. [502 KB]

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji. [218 KB]

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad. [596 KB]

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad. [679 KB]

Formularz dla akcjonariusza – osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały. [596 KB]

Formularz dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały. [679 KB]

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę fizyczną. [521 KB]

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę inną niż osoba fizyczna. [485 KB]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. [730 KB]

Materiały dodatkowe

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2014 [1.46 GB]

Sprawozdanie Finansowe EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta [1.39 GB]

Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2014 [321 KB]

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013 [893 KB]

Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta [1.53 GB]

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2014, wraz ze sprawozdaniem z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014 [491 KB]

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z ZWZA z dnia 25.06.2015 r. [pdf, 1,11 mb]

28 października 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 1 i §12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 listopada 2014 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Kraszewskiego 1 (budynek nr 3, wejście E).

Wykaz istotnych dat związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zwołanym na dzień 25 listopada 2014 roku:

 • 28.10.2014 r. – ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 04.11.2014 r. – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
 • 09.11.2014 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 10.11.2014 r. – ostateczny termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 20.11.2014 r. – 24.11.2014 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie EGB Investments S.A.,
 • 24.11.2014 r. godz. 12.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
 • 25.11.2014 r. godz. 10:00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie:
a. dokonania zmian Statutu Spółki,
b. ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. [611 KB]

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 listopada 2014 r. [538 KB]

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji. [187 KB]

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad. [426 KB]

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad. [432 KB]

Formularz dla akcjonariusza – osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały. [426 KB]

Formularz dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały. [433 KB]

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę fizyczną. [315 KB]

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę inną niż osoba fizyczna. [352 KB]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. [442 KB]

Materiały dodatkowe

Wniosek Zarządu do NWZA w sprawie zmiany Statutu Spółki. [383 KB]

Wniosek Zarządu do NWZA w sprawie ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki [438 KB]

Uchwała Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. nr 18/2014 z 28 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki [237 KB]

Uchwała Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. nr 19/2014 z 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki [542 KB]

Proponowane zmiany w Statucie Spółki [234 KB]

Protokół ze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z NWZA z dnia 25.11.2014 r. [pdf, 1,61 mb]

31 lipca 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 401 §2 w związku z art. 399 §1 i art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 1 i §12 Statutu Spółki, ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A., zwołanego na 21 sierpnia 2014 roku na godzinę 11.00, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku:
a. w sprawie zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją złożoną przez wszystkich jej członków,
b. w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej
7. Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym podjęcie stosownych uchwał.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia jednolitego tekstu statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla ustępujących członków Rady Nadzorczej za przestrzeganie zakazu konkurencji.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wszystkie dokumenty EGB Investments S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych.

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 21 sierpnia 2014 roku. [573 KB]

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 sierpnia 2014 r. [564 KB]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. [574 KB]

Materiały dodatkowe

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad wraz z projektami uchwał. [199 KB]

25 lipca 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 1 i §12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 sierpnia 2014 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Kraszewskiego 1 (budynek nr 3, wejście E).

Wykaz istotnych dat związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zwołanym na dzień 21 sierpnia 2014 roku:

 • 25.07.2014 r. – ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 31.07.2014 r. – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
 • 05.08.2014 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 06.08.2014 r. – ostateczny termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 18.08.2014 r. – 20.08.2014 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie EGB Investments S.A.,
 • 20.08.2014 r. godz. 12.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
 • 21.08.2014 r. godz. 10:00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku:
a. w sprawie zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją złożoną przez wszystkich jej członków,
b. w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej
7. Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym podjęcie stosownych uchwał.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia jednolitego tekstu statutu.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wszystkie dokumenty EGB Investments S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. [611 KB]

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 sierpnia 2014 r. [538 KB]

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji. [187 KB]

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad. [426 KB]

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad. [432 KB]

Formularz dla akcjonariusza – osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały. [426 KB]

Formularz dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały. [433 KB]

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę fizyczną. [315 KB]

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę inną niż osoba fizyczna. [352 KB]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. [442 KB]

Materiały dodatkowe

Wniosek Zarządu do NWZA w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej. [383 KB]

Wniosek Zarządu do NWZA w sprawie zmiany Statutu Spółki. [438 KB]

Uchwała Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. nr 12/2014 z 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki [237 KB]

Uchwała Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. nr 13/2014 z 22 lipca 2014 r. w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki [542 KB]

Proponowane zmiany w Statucie Spółki [234 KB]

Proponowana treść tekstu jednolitego Statutu Spółki [343 KB]

Protokół ze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z NWZA z dnia 21.08.2014 r. [pdf, 2,04 mb]

30 maja 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 1 i §12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Kraszewskiego 1 (budynek nr 3, wejście E).

Wykaz istotnych dat związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku:

 • 30.05.2014 r. – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 09.06.2014 r. – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
 • 14.06.2014 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 16.06.2014 r. – ostateczny termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 25.06.2014 r. – 27.06.2014 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie EGB Investments S.A.,
 • 27.06.2014 r. godz. 12.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
 • 30.06.2014 r. godz. 10:00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
b. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013,
c. wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013,
b. Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013. .
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wszystkie dokumenty EGB Investments S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. [547 KB]

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2014 r. [511 KB]

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji. [186 KB]

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad. [426 KB]

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad. [432 KB]

Formularz dla akcjonariusza – osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały. [426 KB]

Formularz dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały. [433 KB]

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę fizyczną. [315 KB]

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę inną niż osoba fizyczna. [352 KB]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. [548 KB]

Materiały dodatkowe

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2013 [1.04 GB]

Sprawozdanie Finansowe EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2013 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta [4.9 GB]

Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2013 [257 KB]

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013 [858 KB]

Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta [1.8 GB]

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2013, wraz ze sprawozdaniem z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2013 [630 KB]

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z ZWZA z dnia 30.06.2014 r. [pdf, 3,84 mb]

5 czerwca 2013 r. 

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 401 §2 w związku z art. 399 §1 i art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 1 i §12 Statutu Spółki, ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A., zwołanego na 27 czerwca 2013 roku na godzinę 11.00, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
b. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,
c. wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012,
b. Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
16. Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych*.
17. Ustalenie warunków i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji w latach 2013-2016**.
18. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki, związanego z rozszerzeniem przedmiotu działalności, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

* zmiana wprowadzona na skutek wniosku akcjonariusza z 3 czerwca 2013 r.,
**zmiana wprowadzona na skutek wniosku akcjonariusza z 5 czerwca 2013 r.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 czerwca 2013 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2013 r.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Materiały dodatkowe

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

3 czerwca 2013 r. 

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 401 §2 w związku z art. 399 §1 i art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 1 i §12 Statutu Spółki, ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A., zwołanego na 27 czerwca 2013 roku na godzinę 11.00, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
b.Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,
c. wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012,
b. Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
16. Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych.
17. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki, związanego z rozszerzeniem przedmiotu działalności, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 czerwca 2013 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2013 r.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Materiały dodatkowe

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

29 maja 2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 1 i §12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Kraszewskiego 1 (budynek nr 3, wejście E).

Wykaz istotnych dat związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zwołanym na dzień 27 czerwca 2013 roku:

 • 29.05.2013 r. – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 6.06.2013 r. – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
 • 11.06.2013 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 12.06.2013 r. – ostateczny termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 24.06.2013 r. – 26.06.2013 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie EGB Investments S.A.,
 • 26.06.2013 r. godz. 12.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
 • 27.06.2013 r. godz. 10:00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
b. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,
c. wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012,
b. Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
16. Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym podjęcie uchwał.
17. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki, związanego z rozszerzeniem przedmiotu działalności, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2013 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.

Formularz dla akcjonariusza – osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.

Formularz dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę fizyczną.

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę inną niż osoba fizyczna.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Materiały dodatkowe

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2012,

Sprawozdanie Finansowe EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2012,

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012

Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2012, wraz ze sprawozdaniem z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2012,

Wniosek Zarządu do ZWZA w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki związanego z rozszerzeniem przedmiotu działalności,

Uchwała nr 13/2013 Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. w sprawie pozytywnej oceny i rekomendacji ZWZA zmiany przedmiotu działalności Spółki,

Proponowanie zmiany w Statucie Spółki.

Pytania akcjonariuszy

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadawane przed obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Spółkę.

Nie zgłoszono pytań.

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadawane w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Spółkę.

Nie zgłoszono pytań.

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy.

Nie zgłoszono projektów uchwał.

Sprawy dotyczące porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłoszone przez akcjonariuszy. 

Brak wniosków Akcjonariuszy o dodanie spraw do porządku obrad.

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z ZWZA z dnia 27.06.2013 r. [pdf, 2,56 mb]

29 maja 2012 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 1 i §12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2012 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Bydgoszczy, w Sali Rotariańskiej Hotelu „Pod Orłem” przy ulicy Gdańskiej 14.

Wykaz istotnych dat związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zwołanym na dzień 27 czerwca 2012 roku:

 • 29.05.2012 r. – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 6.06.2012 r. – termin do zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
 • 11.06.2012 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 12.06.2012 r. – ostateczny termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A.,
 • 22.06.2012 r. – 26.06.2012 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona do wglądu w siedzibie EGB Investments S.A.,
 • 26.06.2012 r. godz. 12.00 – termin przesłania do Spółki informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
 • 27.06.2012 r. godz. 10:00 – początek rejestracji akcjonariuszy przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
b. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011,
c. wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011,
b. Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2011.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wszystkie dokumenty EGB Investments S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z procedurą uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2012 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Formularz dla akcjonariusza – osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały

Formularz dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę fizyczną

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę inną niż osoba fizyczna

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Materiały dodatkowe

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2011,

Sprawozdanie Finansowe EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego rewident,

Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2011,

Uchwała nr 18/2012 Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie pozytywnej oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego netto za rok 2011,

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011

Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2011, wraz ze sprawozdaniem z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011,

Uchwała nr 17/2012 Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie pozytywnej oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2011 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2011,

Wniosek Zarządu w sprawie zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,

Uchwała nr 19/2012 Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z dnia 16 maja 212 roku w sprawie pozytywnej oceny i rekomendacji ZWZA zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru

Pytania akcjonariuszy

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadawane przed obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Spółkę.

Nie zgłoszono pytań.

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadawane w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Spółkę.

Nie zgłoszono pytań.

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy.

Nie zgłoszono projektów uchwał.

Sprawy dotyczące porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłoszone przez akcjonariuszy. 

Brak wniosków Akcjonariuszy o dodanie spraw do porządku obrad.

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z ZWZA

19 maja 2011 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.

Zarząd EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kraszewskiego 1 (zwana dalej „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491, działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) oraz §11 ust. 1 i §12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 czerwca 2011 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Bydgoszczy, w Sali Rotariańskiej Hotelu „Pod Orłem” przy ulicy Gdańskiej 14.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
a. Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
b. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010,
c. wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010.
8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2010,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dokumenty związane z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wszystkie dokumentu EGB Investments S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z procedurą uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2011 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Formularz wniosku dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Formularz dla akcjonariusza – osoby fizycznej dotyczący zgłoszenia projektu uchwały

Formularz dla akcjonariusza – osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę fizyczną

Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza – osobę inną niż osoba fizyczna

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Materiały dodatkowe

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2010

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2010, wraz ze sprawozdaniem z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010

Sprawozdanie Finansowe EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2010 wraz z opinią i raportem biegłego rewident

Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2010

Wniosek Zarządu w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 13/2011 Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z dnia 18.05.2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedłożonego przez Zarząd Spółki

Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pytania akcjonariuszy

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadawane przed obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Spółkę.

Nie zgłoszono pytań.

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadawane w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Spółkę.

Nie zgłoszono pytań.

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy.

Nie zgłoszono projektów uchwał.

Sprawy dotyczące porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłoszone przez akcjonariuszy. 

Brak wniosków Akcjonariuszy o dodanie spraw do porządku obrad.

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Protokół z ZWZA

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.