Akcept zgoda na przyjęcie na siebie zobowiązania do spełnienia jakiegoś świadczenia we własnym imieniu, ale na rachunek innej osoby, poświadczona przez podpis na dokumencie, charakterystyczna w obrocie wekslowym.

Akcja ułamek kapitału akcyjnego, wynikający z podziału wysokości tego kapitału przez liczbę akcji. Jest papierem wartościowym uprawniającym jego właściciela do udziału w zyskach firmy w formie dywidendy, głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, itd. Rozróżniamy akcje: imienne, na okaziciela, uprzywilejowane, zwykłe, użytkowe, gotówkowe, aportowe, związane z obowiązkiem świadczeń.

Akcjonariusz osoba, która nabyła akcje w tworzonej lub funkcjonującej już spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Akcjonariusz odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości swojego wkładu. Jest uprawniony do udziału w zyskach firmy w formie dywidendy, głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, udziału w majątku spółki w razie jej likwidacji oraz prawa poboru nowej emisji.

Akredytywa  pisemne zobowiązanie banku do zabezpieczenia zapłaty określonej kwoty i w określonym terminie. Ma zapewnić sprzedawcę, dostawcę towaru, że odbiorca ma pokrycie na zamówienie.

Bankructwo – częściowa lub całkowita niewypłacalność, która prowadzi do ogłoszenia upadłości spółki.

Cash flow – płynność finansowa, określanie możliwości samofinansowania przedsiębiorstwa; różnica między wysokością dochodów a wysokością wydatków.

Cesja – przelanie praw lub roszczeń na inną osobę, np. wierzytelności przez wierzyciela na rzecz innej osoby. Inaczej mówiąc – cesja ma miejsce wtedy, gdy twój wierzyciel sprzedaje twój dług np. firmie windykacyjnej.

Dane osobowe są to wszystkie informacje służące do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, a także dane które nie pozwalają na natychmiastową identyfikację tożsamości, ale są wystarczające do jej ustalenia.

Dług – obowiązek spełnienia jakiegoś świadczenia na rzecz innej osoby. Długiem jest zatem wszystko to, czego uprawniony (wierzyciel) może żądać od zobowiązanego (dłużnika) np. zapłata określonej sumy pieniężnej, pomalowanie pokoju, zwrot rzeczy.

Dłużnik (osoba zadłużona) – osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do uregulowania wobec innej osoby prawnej lub fizycznej (wierzyciel) długu (zobowiązania) pieniężnego lub rzeczowego, wynikającego z istniejącego pomiędzy nimi stosunku prawnego.

Faktoring – polega na wykupie przez faktora (bank lub wyspecjalizowaną instytucję finansową) wierzytelności faktoranta (przedsiębiorcy, dostawcy) za określoną kwotę, którą jest wartość przenoszonej wierzytelności pomniejszona o prowizję faktora.  Faktoring dotyczy wierzytelności przed terminem wymagalności, powstałych z tytułu świadczenia usług lub dostaw towarów.

Hipoteka – sposób zabezpieczenia wierzytelności. Większość nieruchomości posiada swoją księgę wieczystą, która prowadzona jest przez właściwy sąd rejonowy. W księdze znajdują się informacje dotyczące nieruchomości. Przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego, najlepszym zabezpieczeniem dla banku jest wpis hipoteczny, potocznie zwany „hipoteką”. Informuje on wszystkich (księgi są ogólnodostępne), iż na nieruchomości ustanowiono „ograniczone prawo”. W przypadku braku spłaty kredytu bank (a właściwie działający w imieniu banku komornik) ma prawo zająć nieruchomość i ją sprzedać na licytacji.

Inkaso – forma rozliczeń w transakcjach handlu zagranicznego, gdzie bank pobiera określoną sumę pieniędzy jako gwarancję zapłaty należności za towar lub za wydanie dokumentów świadczących o prawach własności do towaru.

Kaucja – suma pieniędzy stanowiących zabezpieczenie wierzytelności np. z tytułu kredytu.

Klauzula wykonalności – postanowienie sądu upoważniające do rozpoczęcia egzekucji na podstawie orzeczenia sądowego lub innego tytułu egzekucyjnego (np. aktu notarialnego). Poprzez nadanie przez sąd klauzuli wykonalności tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym, który stanowi podstawę prawną prowadzenia egzekucji. Warunkiem koniecznym uzyskania klauzuli wykonalności jest wykonalność tytułu egzekucyjnego. Wykonalność ta może wynikać z prawomocności orzeczenia sądu albo mieć charakter natychmiastowy.

Komornik sądowy – to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym i pod nadzorem prezesa tego sądu. Nie jest on jednak urzędnikiem państwowym. Działa w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Do jego obowiązków należy m.in. wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych. Może prowadzić egzekucje komornicze na terenie całego kraju.

Kredyt – dostarczenie środków pieniężnych (lub towaru) przez wierzyciela dłużnikowi, który zobowiązuje się zwrócić je (lub zapłacić za towar) w określonym terminie wraz z odsetkami.

Nakaz zapłaty – jeden z rodzajów orzeczeń sądowych, który wydawany jest na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że sąd rozpoznaje pozew o zapłatę i wydanie nakazu zapłaty bez udziału stron i potrzeby wyznaczania w tym celu rozprawy. Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Obligacja – papier wartościowy (instrument dłużny), który jest dowodem udzielenia pożyczki przez nabywcę obligacji jej emitentowi. Posiadaczowi obligacji przysługuje z tytułu udzielonej pożyczki wynagrodzenie w postaci oprocentowania.

Odsetki – kwota pieniędzy lub rzeczy, które stanowią wynagrodzenie za korzystanie ze środków (pieniędzy lub innych rzeczy) innej osoby. Zastrzegane są najczęściej w umowie, ale czasem przewiduje je wyraźnie ustawa lub są orzekane przez sąd. Odsetki określa się jako procent wartości kapitału w określonym czasie (np. 8% w skali roku). Jeśli jednakże ich wysokość nie jest w ten sposób określona – wierzycielowi należą się odsetki ustawowe, czyli takie których wysokość wynika z kodeksu cywilnego.

Opóźnienie – ma miejsce, gdy osoba zadłużona nie wykonuje świadczenia w ustalonym terminie. W przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego wierzycielowi należą się odsetki za zwłokę niezależnie od tego czy wierzyciel poniósł szkodę z związku z opóźnieniem oraz niezależnie od winy osoby zadłużonej.

Poręczenie – jest to umowa, w której jedna osoba (poręczyciel) zobowiązuje się względem wierzyciela innej osoby do wykonania zobowiązania w sytuacji, gdyby dłużnik go nie wykonał (np. poręczyciel w umowie pożyczki zobowiązuje się do zapłaty sumy pożyczki, gdyby pożyczający tego nie zrobił). Poręczenie, aby było ważne musi być dokonane w formie pisemnej.

Potrącenie – w skutek potrącenia (kompensacji) obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Ten sposób wygaśnięcia zobowiązania może mieć zastosowanie, gdy obie strony są jednocześnie względem siebie dłużnikiem i wierzycielem z różnych tytułów. Przedmiotem obu wierzytelności mogą być tylko pieniądze lub rzeczy tej samej jakości, oznaczone co do gatunku.

Przelew wierzytelności – umowa, na mocy której wierzyciel-cedent przenosi na nabywcę-cesjonariusza wierzytelność przysługującą mu wobec dłużnika. W wyniku przelewu wierzytelności przechodzi więc na nabywcę ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, który tym samym przestaje być związany z dłużnikiem. Zgoda dłużnika na zawarcie umowy przelewu jest potrzebna tylko wtedy, gdy w umowie łączącej wierzyciela z dłużnikiem wyłączono możliwość przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Ustawodawca nałożył jednak na zbywcę obowiązek zawiadomienia dłużnika o zbyciu wierzytelności. Brak zawiadomienia powoduje, że jeżeli dłużnik działał w dobrej wierze, to zapłata długu dawnemu wierzycielowi będzie skuteczna wobec nowego i spowoduje wygaśnięcie zobowiązania.

Rating – ocena zdolności danej spółki do regulacji zobowiązań.

Roszczenie – jest to przyznawana przez prawo możliwość żądania od konkretnej osoby, żeby zachowała się ona w określony sposób (np. pożyczkodawca ma możliwość żądania od pożyczkobiorcy zwrotu pożyczki w określonym czasie).

Syndyk masy upadłościowej – osoba wyznaczona przez sąd, reprezentująca dłużnika, wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe. Jego zadaniem jest efektywne zarządzanie majątkiem upadłego dłużnika i doprowadzenie do jak najpełniejszego zaspokojenia jego wierzycieli.

Świadczenie – jest takim zachowaniem się dłużnika wobec wierzyciela, do którego dłużnik jest zobowiązany (np. zapłata pieniędzy, ułożenie płytek, spłata pożyczki) na podstawie umowy albo innego zdarzenia.

Tytuł egzekucyjny – to orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający:

  • istnienie i treść roszczenia wierzyciela, a tym samym
  • istnienie i treść zobowiązania dłużnika.

Tytuł egzekucyjny w sposób wyraźny i jednoznaczny określa ponadto, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem. Tytuł egzekucyjny, po nadaniu mu przez właściwy sąd klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który stanowi podstawę do wszczęcia i prowadzenia egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Tytuł wykonawczy – dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i odpowiadającego mu obowiązku dłużnika.

Weksel  papier wartościowy zawierający bezwarunkowe zobowiązanie się tego, kto ten dokument podpisuje (wystawcy weksla) lub innej wskazanej w nim osoby do zapłaty określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie.

Wierzyciel  osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy (czyli np. umowa pożyczki, najmu, sprzedaży). Uprawnienie wierzyciela nosi nazwę wierzytelności, a zobowiązanie dłużnika – długu. W obrocie gospodarczym wierzycielem jest podmiot, który oczekuje na przychód środków pieniężnych od dłużnika. Dochodzenie spełnienia świadczenia jest możliwe także na drodze sądowej.

Wierzytelność – uprawnienie przysługujące wierzycielowi do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego.

Wierzytelność wymagalna – to taka wierzytelność, której termin płatności już nadszedł. Oznacza to, że jeśli dłużnik nie zapłacił np. faktury w określonym dniu, wierzyciel ma prawo podjąć działania w celu wyegzekwowania zapłaty należnej kwoty.

Wierzytelność niewymagalna – to taka wierzytelność, której termin płatności jeszcze nie minął. Oznacza to, że wierzyciel nie może np. wymagać spłaty raty kredytu jeśli nie nadszedł jeszcze wyznaczony termin spłaty tej raty.

Windykacja – pozasądowe lub sądowe dochodzenie roszczeń, czyli domaganie się np. zapłaty długu, spłaty kredytu lub wydania rzeczy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zarządzanie wierzytelnościami – działanie mające na celu zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych, mających zdecydowanie największy wpływ na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zastaw – ograniczone prawo rzeczowe, zabezpieczenie spłaty zobowiązania polegające na tym, że wierzyciel, w przypadku braku zapłaty należności może zaspokoić się z ruchomości stanowiącej przedmiot zastawu. Przedmiot zastawu może zostać wydany wierzycielowi lub pozostać w posiadaniu dłużnika czy osoby trzeciej. Rodzajem zastawu jest zastaw rejestrowy, który podlega wpisowi do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy sąd rejonowy.

Zwłoka – ma miejsce wówczas, gdy dłużnik nie spełnił świadczenia w określonym terminie z własnej winy (np. krawiec zobowiązał się uszyć garnitur w ciągu 3 dni, po czym na dwa dni wyjechał na ryby, przez co nie zdążył zrealizować zamówienia w terminie).

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.