Czujemy się odpowiedzialni za rozwój całej branży windykacyjnej, promowanie pozytywnych trendów i postępowanie zgodne ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu.

Działamy w trzech etapach:

 1. uwzględniamy interesy społeczne,
 2. podejmujemy szereg inicjatyw,
 3. mówimy o nich z dumą.

Nasza firma aktywnie promuje idee etycznego biznesu oraz angażuje się w inicjatywy społeczne i charytatywne. Dbamy również o środowisko naturalne propagując wśród Pracowników postawy proekologiczne. Wszystkim, co robimy, dzielimy się i chwalimy. A ponieważ zależy nam na dialogu z Interesariuszami, udostępniamy szereg narzędzi ułatwiających obustronną komunikację: formularze kontaktowe, czaty giełdowe, dedykowane skrzynki pocztowe.

Współczesny świat pokazuje, że prowadząc działalność gospodarczą funkcjonujemy w sieci społecznych powiązań. Ową sieć tworzą Interesariusze – grupy i jednostki, które mogą wpływać na zachowanie Spółki i na realizację jej strategii biznesowej. Z drugiej strony są to podmioty, na które poprzez wzajemne zależności Spółka oddziałuje na różnych poziomach, na przykład poprzez działalność charytatywną, edukacyjną czy biznesową.

Nasza firma bardzo dużą wagę przykłada do identyfikacji Interesariuszy i budowania z nimi pozytywnych relacji. Jest to klucz do właściwego planowania i wdrażania strategii CSR. Charakter zależności jaki łączy ich z naszą firmą jest wynikiem wzajemnego szacunku, sprawnej komunikacji i konsekwencji działania. Dzięki dialogowi i angażowaniu ich w działania naszej Spółki, możemy podejmować lepsze decyzje biznesowe, sprawniej zarządzać ryzykiem oraz opracowywać długofalowe plany rozwoju uwzględniające zarówno nasze wartości, jak i potrzeby otoczenia, w którym funkcjonujemy.

Główni Interesariusze EGB Investments S.A.:

 • Pracownicy – kadra EGB Investments S.A. to nasz największy atut. Ma ona wpływ nie tylko na sytuację ekonomiczną, ale również tworzy jej wizerunek. Pracownicy biorą udział w budowaniu wizji Spółki, mają wkład w kierunki działania i procesy decyzyjne.
  Istotna jest dla nas pozytywna atmosfera pracy, która pozwala na budowanie więzi z Firmą. Staramy się ją wprowadzać dzięki specjalnym przywilejom i systemom motywacyjnym. Ważne jest stworzenie odpowiednich warunków rozwoju, zwłaszcza dokształcania się.
 • Klienci – zawsze staramy się zrozumieć oczekiwania oraz możliwości naszych Klientów, a także odpowiednio do nich dopasować. Właśnie dlatego w EGB Investments S.A. przywiązujemy ogromną wagę do jasnej i przejrzystej komunikacji, która jest podstawą wzajemnego zrozumienia. Najważniejsza jest dla nas chęć dialogu. Proponujemy takie rozwiązanie, które pomogą zamknąć sprawę. Naszym zadaniem jest również edukacja i promowanie postaw odpowiedzialności za własne zobowiązania.
 • Akcjonariusze i Inwestorzy – podstawą relacji z Inwestorami i Akcjonariuszami jest system raportowania, dzięki któremu każdy zainteresowany może poznać naszą sytuacją ekonomiczną, w tym wyniki i wskaźniki finansowe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do informacji w zakresie obowiązujących w naszej Spółce norm i przepisów był równy i aby każda z zainteresowanych grup była traktowana w zakresie udzielania informacji z jednakową troską i zaangażowaniem.
 • Dostawcy – budowanie odpowiedzialnych relacji pozwala zarówno nam, jak i naszym Kontrahentom zwiększyć szanse powodzenia prowadzonej działalności. Dbamy o to, by niezależnie od okoliczności zawsze postępować zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami i etyką, dlatego podstawą w kontaktach z Dostawcami jest terminowość i jakość realizacji zlecenia. Przy wyborze Kontrahenta kierujemy się jasnymi i przejrzystymi zasadami, przy zachowaniu zdrowej i uczciwej konkurencji.
 • Media – kreowanie pozytywnego wizerunku branży windykacyjnej to jeden z celów, jaki stawiamy sobie w naszej działalności. Media umożliwiają kontakt z różnymi podmiotami rynku, pomagają w rozpowszechnianiu informacji o funkcjonowaniu naszej Spółki i umacnianiu naszej marki. Wiedza merytoryczna, doświadczenie i łatwy kontakt z przedstawicielami EGB Investments S.A. sprawiają, że Media często kontaktują się z nami jako ekspertem rynku finansowego w Polsce.
 • Społeczność lokalna – jako dostawca usług finansowych mamy w społeczeństwie do spełnienia nie tylko funkcję gospodarczą. Staramy się także wyznaczać trendy dotyczące etyki w biznesie. Działaniami charytatywnymi wspieramy regionalne i ogólnopolskie organizacje, pomagając najbardziej potrzebującym.
 • Stowarzyszenia i związki – członkostwo w organizacjach (branżowych, pracodawców, itp.) daje możliwość wpływania na kierunki rozwoju lokalnego, jak i krajowego biznesu. Współpracując ze wspomnianymi instytucjami dajemy od siebie zaangażowanie, wieloletnie doświadczenie i merytoryczne wsparcie różnego rodzaju projektów gospodarczych.
 • Ustawodawcy i organy kontrolne – prowadząc działalność gospodarczą poruszamy się w określonych realiach prawnych. Śledzimy wszelkie zmiany przepisów, które wpływają na Grupę Kapitałową EGB Investments i otaczającą nas rzeczywistość. Staramy się jednocześnie wykazywać własne inicjatywy dotyczące norm i regulacji, które ułatwiają dochodzenie należności, ale także mogą ułatwić zakładanie własnego biznesu.
 • Rodziny Pracowników – praca w EGB Investments S.A. pozwala godzić swoje obowiązki służbowe z życiem prywatnym, dlatego też to właśnie rodziny Pracowników budują renomę naszej Spółki jako wiarygodnego i godnego polecenia Pracodawcy.

Budowanie relacji z Interesariuszami w oparciu o wzajemne zaufanie i obustronne korzyści, jest dla nas jedną z podstawowych zasad biznesowych. W związku z tym promujemy etykę, uczciwość i partnerstwo we wszystkich aspektach naszej działalności.

Podjęliśmy szereg działań mających na celu odpowiedzialne kształtowanie wszelkich procesów biznesowych zachodzących w Spółce, w szczególności:

 • wdrożyliśmy i utrzymujemy dwa systemy zarządzania: System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001
 • realizujemy politykę compliance, która zapewnia właściwe zarządzanie ryzykiem prawnym oraz przestrzeganie przez Spółkę i jej Pracowników przepisów prawa, przyjętych standardów postępowania oraz regulacji wewnętrznych
 • wprowadziliśmy Kodeks Etyki Pracowników naszej Spółki, który oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności
 • mając na uwadze powszechność występowania zjawisk korupcji w biznesie wdrożyliśmy i utrzymujemy Politykę Antykorupcyjną naszej firmy, która minimalizuje ryzyko wystąpienia zjawisk korupcyjnych w Spółce, a jej kompleksowa realizacja prowadzi do zwiększenia zaufania do firmy i jej Pracowników w zakresie wiarygodności, rzetelności i bezstronności
 • mając na uwadze ryzyko wystąpienia konfliktów interesów wdrożyliśmy i utrzymujemy Politykę zarządzania konfliktami interesów naszej firmy.

Warto podkreślić, że nasze działania prowadzimy zgodnie z Zasadami Etyki Branży Windykacyjnej określonymi przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami oraz Zasadami Dobrych Praktyk Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
Odpowiedzialne zarządzanie biznesem to część naszej korporacyjnej kultury, za którą odpowiadają wszyscy Pracownicy, a przede wszystkim Zarząd oraz Karda Kierownicza. Podejmując działania niezbędne dla prowadzenia biznesu w pełni etycznego, uwzględniamy na każdym etapie: interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami Interesariuszy.

Polityka równych szans jest jednym z filarów społecznie odpowiedzialnego biznesu. Obejmuje ona działania firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i ma na celu zapobieganie dyskryminacji oraz promowanie równości płci w miejscu pracy. Jedną z fundamentalnych zasad, którą się kierujemy jest tworzenie równych szans dla wszystkich Interesariuszy Spółki, szczególnie obecnych i przyszłych Pracowników.

Strategia HR przyjęta w naszej firmie opiera się na założeniu, iż naszym największym kapitałem są Pracownicy. Nieustannie dokonywane inwestycje w kadry są wyrazem najwyższej świadomości tego, iż lojalny, doświadczony i pełen zapału Zespół to gwarancja sukcesu i dynamicznego rozwoju Spółki. W związku z tym, wszyscy Pracownicy mają dostęp do rozmaitych specjalistycznych szkoleń, pozwalających na poszerzanie umiejętności i zdobywanie wiedzy. Od kilku lat funkcjonuje również system dofinansowania różnych form kształcenia, którego celem jest zachęcenie Pracowników do samodzielnego zdobywania wiedzy.

W procesie rekrutacji najważniejszy jest dla nas potencjał kandydata do pracy – cenimy zaangażowanie, entuzjazm, pomysłowość, chęć zdobywania wiedzy oraz osiągania sukcesów. Dzięki temu, że jesteśmy otwarci na różnorodność, zarówno pod względem osobowości, kompetencji, sprawności fizycznej, jak i wieku oraz płci, tworzymy zgrany Zespół osób, w skład którego wchodzą: absolwenci studiów wyższych, studenci, zawodowcy z dużym stażem pracy, nowicjusze w branży dochodzenia należności, specjaliści z różnych dziedzin, itd. Zatrudniając osoby niepełnosprawne dajemy im możliwość aktywizacji zawodowej na rynku pracy. Dodatkowo, tworzymy przyjazne środowisko, umożliwiając wykonanie przez nich zadań w domu. W związku z tym wyposażeni zostali we wszystkie niezbędne narzędzia, m.in. laptopy, telefony stacjonarne, łącza internetowe.

Przykładamy także dużą wagę do równości płci. Warto podkreślić, że osoby zajmujące stanowiska kierownicze w naszej Spółce windykacyjnej to zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Bardzo ważną kwestią jest tworzenie takiego środowiska pracy, który pozwala na łączenie pracy zawodowej z posiadaniem rodziny i dzieci. Właśnie w tym celu powstał specjalny system przywilejów rodzicielskich, który to umożliwia Pracownikom naszej firmy zapewnienie dziecku najlepszej opieki przy zachowaniu wysokiej jakości wykonywanych obowiązków. Warto podkreślić, że w ramach równości płci z przywilejów korzystać mogą zarówno mamy, jak i ojcowie.

W zgodzie z ideą „myśl globalnie, działaj lokalnie” angażujemy się w liczne inicjatywy społeczne. Zależy nam na budowaniu pozytywnych relacji ze społeczeństwem i wspieraniu jego rozwoju nie tylko za pomocą środków finansowych, ale również przy wykorzystaniu naszej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia Pracowników.

Każde takie działanie o charakterze społecznym, charytatywnym czy edukacyjnym to dla nas obowiązek i przywilej. Czołowe miejsce zajmują tu inicjatywy na rzecz dzieci. Koncentrujemy się na długoterminowym zaangażowaniu opartym na partnerstwie z wybranymi organizacjami.

Braliśmy udział w akcji „Kilometry Dobra”, dzięki której firmowi biegacze mogli przekazać swój wysiłek w szczytnym celu zakupu specjalistycznego samochodu dla dzieci hospicyjnych. Regularnie organizujemy zbiórki krwi – tego typu inicjatywy stały się już naszą tradycją. Włączamy się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, biorąc udział w licytacjach złotych serduszek i srebrno-złotych medali. Możemy też pochwalić się działaniami na rzecz środowiska: nasi Pracownicy i ich rodziny zbierają plastikowe nakrętki, dzięki którym otrzymywany jest surowiec wtórny. Dodatkowo przekazujemy środki finansowe na organizację eventów sportowych dla dzieci jak np. zakup nagród w turnieju “Sprawny Miś”, a także pomagamy lokalnemu schronisku dla zwierząt.

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.