Główne ryzyka i zagrożenia, które mogą pojawić się w związku z działalnością EGB Investments S.A., można podzielić na ryzyka związane z otoczeniem zewnętrznym oraz związane bezpośrednio z działalnością Spółki.

Podkreślenia wymaga jednak obiektywna stabilność środowiska prawnego, w jakim od lat Spółka funkcjonuje, choć w tym zakresie nie są możliwe do przewidzenia jakiekolwiek zmiany i ich kierunek. Ewentualne ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu działania Spółki są znikome, jakkolwiek nie można całkowicie wykluczyć ich wystąpienia. EGB Investments S.A. stara się przewidywać obszary, w których mogą pojawiać się zagrożenia i podejmować działania, które w najbardziej właściwy sposób pozwolą je wyeliminować lub co najmniej zminimalizować.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność

Wysokość odsetek ustawowych ma wpływ na działalność EGB Investments S.A. w zakresie, w jakim dopuszczalne jest żądanie od dłużników zapłaty kwoty odsetek za opóźnienie w oparciu o poziom odsetek ustawowych, ustalany przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia. Zmiany poziomu odsetek ustawowych nie są dokonywane regularnie, w związku z czym często nie nadążają za zmianami rynkowych stóp procentowych, choć aktualnie odsetki ustawowe są uzależnione od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. EGB Investments S.A. nie ma wpływu zarówno na częstotliwość dokonywanych zmian, jak i ostateczny ich poziom. Należy jednak wskazać, iż przychody Spółki, których wysokość uzależniona jest od tego czynnika, nie stanowią istotnej części w strukturze przychodów ze sprzedaży.
Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, EGB Investments S.A. jest stroną znacznej liczby postępowań sądowych. Nieuzasadnione opóźnienia występujące po stronie wymiaru sprawiedliwości, mogą spowodować nieoczekiwane przesunięcia terminów ostatecznych rozstrzygnięć procesów windykacyjnych z wykorzystaniem drogi sądowej. Spółka podejmuje działania neutralizujące ewentualny brak drożności organów sądowych, wśród których znajduje się m.in. dokonywanie w porozumieniach z dłużnikami wyboru sądu rozpoznającego ewentualny spór. Dodatkowo Spółka, w ramach obowiązujących przepisów prawa, stara się współpracować z wybranymi komornikami sądowymi, najbardziej efektywnymi spośród jej znanych, przez co ogranicza ryzyko przewlekłości procedur egzekucyjnych. W miarę potrzeb grono tych komorników jest poszerzane. Okresowo dokonywane są analizy skuteczności organów egzekucyjnych, na podstawie których Spółka wybiera podmioty posiadające odpowiednią infrastrukturę oraz największą efektywność. Przyspieszeniu windykacji sądowej sprzyja możliwość kierowania spraw na drogę elektronicznego postępowania upominawczego, z czego Spółka z powodzeniem korzysta już od 2010 roku. EGB Investments S.A. zamierza w kolejnych latach dalej intensyfikować działania w tym obszarze. W lipcu 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, w wyniku czego w ramach elektronicznego postępowania upominawczego wprowadzono obligatoryjne dane pozwu oraz ograniczenia czasowe możliwości dochodzenia roszczeń w tym trybie. Wprowadzone zmiany mogą wpływać na wzrost kosztów obsługi spraw kierowanych przez EGB Investments S.A. do sądu oraz wydłużenie czasu ich procedowania.
Działalność EGB Investments S.A. jest uzależniona od możliwości nabywania pakietów wierzytelności zbywanych przez pierwotnych wierzycieli. Hipotetyczne wprowadzenie zakazu dokonywania tego typu transakcji przez pierwotnych wierzycieli lub znaczące ograniczenie tej możliwości, mogłoby w istotny sposób wpłynąć na podstawową działalność Spółki. W przeszłości dochodziło do nieskutecznych prób wprowadzenia takich ograniczeń w obrocie wierzytelnościami konsumenckimi. Dotychczas Spółka nie spotkała się z próbami wprowadzenia podobnych ograniczeń dotyczących wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego.
Przepisy prawa, jego interpretacje i praktyka stosowania ulegają w Polsce dość częstym zmianom. Przepisy mogą zmieniać się na korzyść przedsiębiorców, lecz mogą także wywoływać negatywne skutki dla prowadzonej przez nich działalności. W odniesieniu do Spółki, negatywne konsekwencje mogą wywołać zmiany w zakresie prawa podatkowego, działalności gospodarczej, pracy i ubezpieczeń społecznych, czy prawa z zakresu papierów wartościowych, głównie nadzoru nad rynkiem finansowym i o funduszach inwestycyjnych. Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest spójności w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe interpretacji prawa podatkowego innej niż stosowana przez Spółkę, może implikować pogorszenie jej sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy jej rozwoju. Spółka ma wpływ na zminimalizowanie tego ryzyka jedynie poprzez oddziaływania związków pracodawców i stowarzyszeń, do których należy. Organizacje te mają prawną możliwość opiniowania pewnych regulacji w trakcie prac na projektami legislacyjnymi. Podkreślenia wymaga, iż choć interpretacje organów podatkowych bywają rozbieżne, to EGB Investments S.A., po przeprowadzonych kontrolach i postępowaniach przed sądem administracyjnym, uzyskała sprzyjające rozstrzygnięcia, co stawia ją w bardzo korzystnej sytuacji i świadczy o jej stabilnej pozycji także w tym obszarze.
Ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 234, poz. 1572) wprowadzona została do polskiego porządku prawnego instytucja upadłości konsumenckiej, dotycząca osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Na mocy ostatnich nowelizacji wprowadzonych Ustawą z 24 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U.2014.1306 z dnia 2014.09.30) oraz Ustawą z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z dnia 2015.07.14) ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się łatwiejsze. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do 2112 osób.
Działalność Spółki oraz poziom osiąganych wyników finansowych uzależnione są, w sposób bezpośredni i pośredni, od kształtowania się takich zmiennych makroekonomicznych, jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopa bezrobocia, inflacja, wysokość stóp procentowych, a także kształt polityki fiskalnej i monetarnej. Ogólna sytuacja gospodarcza pozostaje poza zasięgiem wpływu Spółki, jednakże w celu ograniczenia wystąpienia tego ryzyka EGB Investments S.A., przed podjęciem decyzji o zakupie nowego portfela wierzytelności bądź przyjęciem go do obsługi, dokonuje każdorazowo badania jakości portfela pod kątem możliwości realizacji efektywnej windykacji.
Realizacja założonej przez Spółkę strategii uzależniona jest od skutecznego pozyskiwania kapitału. Zmienność sytuacji na rynkach finansowych, wynikająca z gorszych warunków ogólnogospodarczych, może negatywnie wpłynąć na dostęp Spółki do źródeł kapitału, czego konsekwencją może być ograniczenie perspektyw rozwoju, brak możliwości osiągnięcia zakładanych wyników finansowych, czy też odpowiednia zmiana założonej strategii. W celu ograniczenia ryzyka EGB Investments S.A. dąży do dywersyfikacji źródeł dostępu do kapitału, opierając swój rozwój na ostrożnej polityce finansowej.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki

Prowadzoną przez EGB Investments S.A. działalność windykacji wierzytelności własnych, a także obsługę wierzytelności sekurytyzowanych, cechuje możliwość ogłoszenia przez dłużnika upadłości. W przypadku ogłoszenia upadłości przez jednego lub kilku dłużników istnieje ryzyko, iż Spółka może mieć trudności z odzyskaniem należności, co w konsekwencji może prowadzić do pogorszenia wyników finansowych i utraty przez nią płynności. W celu ograniczenia tego ryzyka, zbudowany został zróżnicowany m.in. pod względem branżowym i wartości pakietu, portfel dłużników, który dodatkowo jest stale monitorowany. Podkreślenia wymaga, iż w aktualnym portfelu nie ma takich dłużników, których pojedyncze upadłości mogłyby w sposób istotny zagrozić interesom Spółki. Warto również wspomnieć, iż Spółka nabywa także wierzytelności wobec dłużników znajdujących się w upadłości, oferując za nie niskie ceny. Niejednokrotnie odzyskane środki znacząco przewyższają zapłaconą cenę. Dodatkowo wierzytelności istotne są wierzytelnościami zabezpieczonymi na majątku.
W przypadku zakupu wierzytelności na własny rachunek istnieje ryzyko, że w sytuacji, gdy zakupione wierzytelności nie wygenerują przepływów pieniężnych lub wygenerują je w późniejszym terminie od przewidywanego, Spółka może mieć trudności z uregulowaniem zobowiązań wobec wierzycieli, co w konsekwencji może prowadzić do utraty płynności. Celem ograniczenia tego rodzaju ryzyka EGB Investments S.A. prowadzi politykę zrównoważonego planowania przepływów pieniężnych, uwzględniając możliwość opóźnień w spłatach przez część dłużników, którzy są kategoryzowani wg poziomu płynności finansowej i poziomu wykonania zobowiązań.
Spółka jest serwiserem funduszy sekurytyzacyjnych:

  • EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
  • ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2
  • ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3

Spółka, jako podmiot zarządzający sekurytyzowanymi wierzytelnościami, zobowiązana jest do zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych oraz wdrożenia i przestrzegania szczegółowych procedur związanych m.in. z zapobieganiem ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową, czy przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentów. Zobowiązana jest ponadto informować Komisję Nadzoru Finansowego o każdej zmianie w tym zakresie. Niezależnie jest zobligowana do prowadzenia działalności z zachowaniem zasad uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego. Działalność Spółki w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Osobami kluczowymi dla działalności Spółki jest Zarząd oraz inne osoby, w tym przede wszystkim dyrektorzy i zastępcy dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych. Osoby te w znacznym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia aktualnej pozycji rynkowej, wobec czego ewentualna utrata którejkolwiek z nich może się wiązać z ryzykiem operacyjnym dla Spółki. Celem ograniczenia możliwości wystąpienia tego ryzyka, Spółka zawarła w latach poprzednich z kluczowymi pracownikami stosowne umowy o zakazie konkurencji. Wdrożyła także odpowiednie procedury funkcjonowania na wypadek ewentualnej utraty któregokolwiek ze specjalistów w taki sposób, by nie wiązało się to z utratą know-how w zakresie pozyskiwania nowych portfeli czy odzyskiwania należności. Ryzyko utarty kluczowych pracowników jest z punktu widzenia Zarządu Spółki znikome, z uwagi na stabilną i długoletnią współpracę, a także ze względu na oferowane warunki pracy oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń, na które kieruje Spółka lub podejmowanych we własnym zakresie, z możliwością dofinansowania danego kierunku kształcenia.
Wystąpienie awarii systemu informatycznego wdrożonego w Spółce, w szczególności opracowanego autorskiego programu PDW, powodującej brak dostępu do niezbędnych danych, może negatywnie wpłynąć na prowadzoną przez EGB Investments S.A. działalność oraz osiągane wyniki finansowe. Minimalizacji ryzyka awarii systemu informatycznego powinien służyć fakt, iż główny system informatyczny Spółki (PDW) jest systemem autorskim, przez co usunięcie wszelkich awarii z nim związanych może nastąpić w stosunkowo krótkim czasie, bez konieczności angażowania podmiotów zewnętrznych. Ponadto celem zapewnienia ciągłości działania Spółka wypracowała odpowiednie procedury, na bieżąco korzysta z back-upów systemu, a także zawarła umowę, na mocy której posiada profesjonalną siedzibę zapasową.
W przypadku braku zakupu nowych portfeli, wynikającego ze znikomej podaży, braku dostępu do kapitału lub działań podmiotów konkurencyjnych, Spółka może być narażona na zahamowanie dynamiki rozwoju oraz brak realizacji założonych wyników finansowych. Aby zminimalizować to ryzyko, Spółka buduje strukturę osiąganych przychodów bazując na kilku głównych liniach biznesowych, a także wprowadza do swojej oferty nowe produkty i usługi, niezwłocznie odpowiadając na zapotrzebowanie rynku. Błędne oszacowanie jakości nabywanego przez Spółkę portfela może spowodować, iż osiągane przychody oraz wyniki finansowe będą odbiegać od poziomu pierwotnie założonego. Minimalizacji ryzyka sprzyjać powinno posiadane doświadczenie, dzięki któremu możliwe jest zarządzanie pakietami wierzytelności pochodzącymi z różnych branż. O jego wysokim poziomie świadczy fakt, iż od wielu lat Spółka wykonuje usługi badania i wyceny portfeli wierzytelności również na rzecz podmiotów zewnętrznych. Spółka nabywa nowe portfele zasadniczo składające się z dużej ilości relatywnie mało znaczących indywidualnie wierzytelności, dzięki czemu następuje rozproszenie ryzyka kredytowego. Nabywane wierzytelności stanowiące indywidualnie znaczące pozycje, które mogłyby powodować koncentrację ryzyka kredytowego są wierzytelnościami objętymi zabezpieczeniem majątkowym. Podkreślenia wymaga zatem obiektywna stabilność środowiska prawnego, w jakim od lat funkcjonuje Spółka, choć w tym zakresie nie są możliwe do przewidzenia jakiekolwiek zmiany i ich kierunek. Ewentualne ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu działania Spółki – jak wskazano powyżej – są znikome, aczkolwiek nie można całkowicie wykluczyć ich wystąpienia. Niemniej jednak Spółka stara się przewidywać sfery, w których mogą pojawiać się zagrożenia i podejmować działania, które w najbardziej właściwy sposób pozwolą je wyeliminować lub co najmniej zminimalizować.

Nawigacja

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.